Menneet hankkeet

Circus Incubator (2015–17)

Tiedotuskeskus on kumppanina Erasmus+-rahoitteisessa osaamisen kehittämisen nuoriso-ohjelman Circus Incubator -hankkeessa vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteina on kehittää nuorten sirkustaiteilijoiden kansainvälistä osaamista ja kontaktiverkostoa esittävän taiteen presenttereihin, sekä kasvattaa presenttereiden osaamista sirkustaiteen erityiskysymysten osalta. Hanke toteutetaan seminaarien, työpajojen ja verkostoitumisen kautta. Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme>>

CASA – Circus Arts and Streets Arts Circuits (2015–17)

Tiedotuskeskus on kumppanina CASA – Circus Arts and Streets Arts Circuits hankkeessa vuosina 2015-2017. Hankkeen tavoitteena on tukea alan ammattilaisten kansainvälistymistä ja verkostoitumista, sekä laajentaa osaamista yleisötyön ja markkinoinnin alueilla. Hanke koostuu viikon pituisista opintomatkoista partnerimaihin, kohdennetuista seminaareista ja yhteisten digitaalisten markkinointimateriaalien tuottamisesta. Hankkeelle on saatu rahoitusta Luova Eurooppa -ohjelmasta ja Suomen osuudelle opetus- ja kulttuuriministeriön vastinrahaa. Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme >>

Big Muuv (2015–16)

Sirkuksen tiedotuskeskus on kumppanina kotimaisessa Big Muuv -hankkeessa, jota koordinoi Kansallisbaletti. Lapsille ja nuorille suunnattu kulttuurihanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ja sen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan entistä monipuolisemmin koulupäivien aikana tanssin, sirkuksen ja trikkauksen keinoin. Hanke käynnistyi syksyllä 2015, ja se tuo mukanaan työmahdollisuuksia myös sirkustaiteilijoille ja -opettajille. Lue lisää >>

Nuora – nuorten sirkusryhmien kehittämishanke (2015–16)

Sirkuksen tiedotuskeskuksen omassa Nuora – nuorten sirkusryhmien kehittämishankkeessa tarjottiin ryhmille sekä osaamista että suoraa resurssia toiminnan vakauttamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa pyrittiin lisäämään ja kehittämään alan sisäistä yhteistyötä sekä parantamaan alan toimijoiden yrittäjä-tuottajaosaamista. Tämä toteutettiin tuotantotuen, suoran mentoroinnin sekä avoimien työpajojen kautta. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää>>

FokusSirkus (2015–16)

Tiedotuskeskus oli partnerina FokusSirkus-hankkeessa, joka tarjosi suomalaisille sirkusammattilaisille residenssi- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Suomen Benelux kulttuuri-instituutti koordinoi hanketta, jonka tavoitteena oli suomalaisten taiteilijoiden taiteellisen työskentelyn ja yhteistyömahdollisuuksien edistäminen Alankomaissa ja Belgiassa. Hankkeet muut kumppanit olivat Cirko – Uuden sirkuksen keskus ja Circuscentrum.

TAIVEX² (2012–13)

TAIVEX² oli vuosina 2012–2013 toteutettu teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisten työvaihto-ohjelma. Ohjelman aikana osallistujat suorittivat hankkeen ulkomaisessa yhteistyöorganisaatiossa työvaihtojakson, jonka pituus vaihteli kahdesta viikosta kahteen kuukauteen osallistujan toiveiden mukaan. Työvaihto-ohjelman lisäksi hankkeen aikana toteutettiin taiteen ammattilaisten kansainvälistymistä tukeva koulutuskokonaisuus. Hankkeen toteutuksesta vastasi TINFO – Teatterin tiedotuskeskus yhteistyökumppaneinaan Tanssin tiedotuskeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus sekä Helsingin, Turun, Tampereen ja Porin kaupungit. TAIVEX² oli osa opetusministeriön valtakunnallista, Euroopan sosiaalirahaston tuella toteutettavaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa.

Vaikuttava sirkus (2011–14)

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen organisoimassa ESR-rahoitteisessa Vaikuttava sirkus –hankkeessa (2011–2014) kehitettiin ja testattiin sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimiseen tarvittavia metodeja. Soveltavassa ja sosiaalisessa sirkuksessa sirkustaidetta käytetään osallisuuden, yhteisöllisyyden ja arjen toimintojen edistäjänä, osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Hankeessa pyrittiin valtavirtaistamaan jo toimiviksi todettuja sosiaalisen ja soveltavan sirkuksen hyvinvointituotteita, sekä palvelumuotoiluajattelua sirkusalalla. Vaikuttava sirkus –hanketta edelsi Sosiaalinen Sirkus –hanke (2009–2011). Sirkuksen tiedotuskeskus oli mukana Vaikuttava sirkus -hankkeen ohjausryhmässä.

www.vaikuttavasirkus.fi

Unpack the Arts (2012–14)

Tiedotuskeskus oli mukana eurooppalaisessa Unpack the Arts: residency programme for cultural journalists -hankkeessa, joka käynnistyi vuoden 2012 lopussa ja jatkui vuoden 2014 alkuun. Belgian Ghentissä sijaitseva Vlaams Centrum voor Circuskunsten koordinoi EU-rahoitteista hanketta. Mukana oli yhdeksän muuta eurooppalaista partneria. Sirkuksen tiedotuskeskuksen lisäksi hankkeeseen osallistuivat CIRCa pôle national des arts du cirque, Auch Ranskasta, Crying Out Loud Iso-Britanniasta, KIT Tanskasta, Mala performerska scena Kroatiasta, Stichting Rotterdam Circusstad Alankomaista, Subtopia Ruotsista, sekä Humorologie festival ja Les Halles de Schaerbeek Belgiasta.

Hankkeen kautta pyrittiin laajentamaan sirkuksesta osaavien journalistien tietotaitoa ja määrää. Hankepartnerit järjestivät jokainen omassa maassaan sirkuksesta kirjoittaville kriitikoille ja journalisteille suunnatun työpajaresidenssin, jonka aikana katsottiin sirkusesityksiä, tavattiin sirkustaiteilijoita ja keskusteltiin sirkuksesta kirjoittamisen eri osa-alueista.

Hanke rahoitettiin Euroopan komission tuella.

CasCas (2010–11)

Tiedotuskeskus toimi vuosina 2010–2011 partnerina neljän maan (Iso-Britannia, Ruotsi, Belgia, Suomi), Euroopan laajuista liikkuvuutta edistävässä EU-hankkeessa CasCas – Experience Diversity in circus and street arts!