Selvitykset ja raportit

Selvitys sirkusammattilaisten määrästä ja toimenkuvista vuonna 2017

Sirkuksen tiedotuskeskus ja Suomen Nuorisosirkusliitto kartoittivat sirkusalalla vuonna 2017 toimineiden ammattilaisten määrää ja toimenkuvia, sekä sirkusalalle työllistyneiden henkilöiden määrää. Selvitystä varten kerättiin tietoa alan suurimmilta työllistäjiltä ja toteutettiin kaksi kyselyä, joista toinen suunnattiin sirkusan ammattilaisina toimiville yksityishenkilöille ja toinen sirkusta harrastuksena opettaville yhteisöille. Vuoden 2018 aikana tehdyn selvityksen loppuraportti valmistui alkuvuodesta 2019. 
Lue tiivistelmä.
Lataa julkaisu (pdf) 

Pohjoismainen sirkusselvitys

Jutta Virolainen: Nordic Circus Survey.
Sirkuksen tiedotuskeskus 2012.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen teettämässä Pohjoismaisessa sirkusselvityksessä tarkastellaan kaikkia Pohjoismaita koskien harrastajakentän toimintaa, sirkuksen koulutusta ja ammatillista koulutusta, sirkuskentässä toimivien ammattilaisten ja organisaatioiden määrää ja ammattilaisten työtilannetta, sirkuksen rahoitusrakenteita sekä kunkin maan ajankohtaiset suurimmat haasteet ja kehitysehdotukset. Projektitutkija Jutta Virolaisen kirjoittama selvitys valmistui osana Sirkuksen tiedotuskeskuksen koordinoimaa ja New Nordic Circus -nykysirkusverkoston yhdessä hallinnoimaa hanketta ”Nordic Circus Year 2011”.
Lataa julkaisu (pdf)

Koulutustarveselvitys

Riikka Åstrand: Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä.
Taiteen keskustoimikunta 2010.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen teettämässä tutkimuksessa tarkastellaan sirkusalalle koulutettujen työllistymistä ja suomalaisen sirkuskoulutuksen kehittämistarpeita kyselyaineiston ja työnantajahaastattelujen perusteella.

Kyselytutkimuksen kohteena ovat sirkusalan ammatillisen koulutuksen saaneet sekä kyselyhetkellä koulutuksessa olleet. Haastatellut työnantajat edustavat sirkusalan erilaisia toimijoita, perinteistä ja nykysirkusta, nuorisosirkusta sekä teatterialaa. Julkaisussa käydään läpi sirkusalan kentän ja koulutuksen rakennetta sekä kartoitetaan alalla toimivien työnkuvaa, toimeentulolähteitä sekä arvioita saadusta koulutuksesta.

Riikka Åstrand: Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä.
Työpapereita – Working papers no 49. Taiteen keskustoimikunta 2010. Helsinki.
ISSN 0788-5318 ISBN 978-952-5253-80-1
Lataa julkaisu Taiken sivulta.

Riikka Åstrand: Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista koulutuksen ja työelämän suhteiden näkökulmasta (Esitetty Future Circus Arts Education -seminaarissa Turussa 22.8.2011)
Lataa tiivistelmä pdf.

Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys

Ainu Oinaala:  Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys
Musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta.
Cupore & Opetushalitus 2013.

Lataa julkaisu Opetushallituksen sivuilta.