Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. Päivitetty 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä:
Sirkuksen tiedotuskeskus, Mariankatu 15 b B7, 00170 Helsinki,

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Miika Sillanpää, viestintäsuunnittelija, +358 40 753 6905

Rekisterin nimi: Sirkuksen tiedotuskeskuksen yhteystietorekisteri

Millä perusteella keräämme ja käsittelemme henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkuussuhde, sopimussuhde, henkilön suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Osoiterekisteriin viedään sirkusinfo.fi -sivustolle rekisteröityneiden, uutiskirjeiden tilaajien sekä kulttuurialan toimijoiden yhteystietoja, joita käytetään yhteydenpitoon ja tiedotustoimintaan.

Osoiterekisteriä käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen, sirkusalaa koskevaan tiedottamiseen ja ammatilliseen yhteydenpitoon ja palveluun. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös tutkimusten ja kyselyjen toteuttamiseksi.

Mitä tietoja keräämme?

Rekisterimme sisältää henkilön yhteystiedot: vähintään nimen ja sähköpostiosoitteen.
Lisäksi henkilön tietoihin voidaan sisällyttää:
– organisaatio
– ammatti- tai tehtävänimike
– lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– verkkosivun osoite
– viestinnän kieli
– sirkuslaji tai muu yksilöivä tieto
– henkilön antamat kysely- tai tutkimusvastaukset
– tietojen tallennuksen ajankohta ja lokitiedot
– kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja

Miten keräämme tiedot?

Tietoja saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään uutiskirjeen tilauslomakkeella, rekisteröityessä Sirkka-tietokannan käyttäjäksi, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja saadaan myös ilmoittauduttaessa tiedotuskeskuksen järjestämiin tapahtumiin.

Rekisteriin viedään myös yhteydenpitoon ja tiedotustoimintaan tarvittavia kulttuurialan toimijoiden, median ja julkishallinnon yhteystietoja julkisilta listoilta ja verkkosivuilta.

Kuka tietoja käsittelee?

Osoiterekisterin tiedot ovat ainoastaan Sirkuksen tiedotuskeskuksen käytössä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on tarpeellista viestinnän teknisen toteutuksen vuoksi. Kun tietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Palveluntarjoajamme, henkilötietojen käsittelijät ja yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet huolehtimaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta EU-asetusten ja -lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Miten kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme rekisteröidyn tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen sirkusalaa koskevan tiedottamisen, ammatillisen yhteydenpidon tai asiakassuhteen ja sopimusten toteutumisen kannalta, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Miten tiedot on suojattu?

Sirkuksen tiedotuskeskus ylläpitää osoiterekisteriä SSL-suojatussa sovelluksessa, jonka palvelimet sijaitsevat Suomessa. Tiedotuskeskuksen palveluntarjoajat on sopimuksella velvoitettu huolehtimaan lainmukaisesta tietoturvasta henkilötietojen suojaamiseksi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus:
– tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
– pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
– peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn milloin tahansa
– kieltää sähköiset tiedotteet ja uutiskirjeet jokaisen viestin lopussa olevaa ”peru”-linkkiä painamalla tai sähköpostilla osoitteeseen
– saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös valvontaviranomaisen tutkittavaksi

Tarkastamis-, oikaisu- tai muu pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle osoitteeseen  Sirkuksen tiedotuskeskus, Mariankatu 15 b B 7, 00170 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen . Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.