Hakuilmoitus: Uudet klassikot – Nya klassiker 

Suomen valtion ja neljän säätiön yhteisesti perustama rahasto Uudet klassikot – Nya klassiker aloittaa toimintansa. Ensimmäinen haku järjestetään syyskuussa 2022. 

Uudet klassikot -rahaston tarkoituksena on tukea suomalaisen taiteen kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. Erityisenä tavoitteena on

 • tukea taiteen asemaa ja merkityksellisyyttä yhteiskunnassa panemalla painoa taiteen sisäisen näkemyksen ohessa myös taiteen vastaanottajien omalle kokemukselle
 • kannustaa organisaatioita ja niissä toimivia taiteilijoita hallinnolliset rajat ja rahoitusmuotojen rajat ylittävään yhteistyöhön
 • parantaa taiteellisen tuotannon kustannustehokkuutta kasvattamalla teosten ja tuotantojen elinkaarta, yleisömääriä, levinneisyyttä ja tunnettavuutta. 

Uudet klassikot -rahasto tukee suomalaisen taiteen ja sen rahoitusjärjestelmän uudistumista. Rahasto ei pyri toisintamaan valtion tai apurahasäätiöiden vakiintuneita toimintatapoja. 

Kuka voi hakea

 • Hakukelpoisia ovat vuonna 2022 Taiteen edistämiskeskuksen taidealakohtaista toiminta-avustusta saavat esittävän taiteen yhteisöt. Festivaali- ja residenssiavustuksen saajat eivät ole hakukelpoisia. Esittävällä taiteella tarkoitetaan yleisölle suunnattua teatteri-, sirkus- ja tanssitaiteen, musiikin ja muuta tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa siten kuin esittävän taiteen edistämisestä annetun lain (1082/2020) 1 §:ssä säädetään. 

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea

 • Tukea haetaan yksittäiselle tuotannolle. Tuotannolla tarkoitetaan taiteellisesti jäsentyvää kokonaisuutta, joka on toistettavissa. Tuotanto voi olla esimerkiksi yksittäisen teoksen tai esityksen esillepano, useamman esityksen kiertävä sarja tai jokin muu taiteelliseen esitystoimintaan liittyvä taiteen ja yleisöjen vuorovaikutusta edistävä toteutus. 
 • Kohdetuotanto voi olla uusi tai aiemmin esitetty. Tukea voi käyttää kohdetuotannon toteuttamiseen ja edistämiseen hakijan suunnittelemalla tavalla. 
 • Myönnetyn tuen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa. Hakijalla voi olla samanaikaisesti myös muuta toimintaa, mutta tukea voi hakea vain yhteen kohdetuotantoon. 

Yhteistyön vaatimus 

 • Kohdetuotanto on toteutettava yhteistyössä vähintään yhden valtionosuuden piirissä olevan esittävän taiteen toimijan tai museon taikka kansallisen taidelaitoksen (ml. Yleisradio/RSO) kanssa. 
 • Myös muut tahot, kuten esimerkiksi festivaalit, voivat osallistua yhteistyöhön edellä mainittujen rinnalla. 
 • Yhteistyön luonnetta tai laajuutta ei ole rajattu. Osapuolten keskinäiset velvoitteet ja pääsylippujen hinnoittelu ovat niin ikään vapaasti sovittavissa. Kyseessä voi olla yhteistuotanto, vierailuesitykset taikka muu taloudellinen tai taiteellinen yhteistoiminta. 

Millaista tukea voi hakea 

 • Tuen lopullinen määrä perustuu kohdetuotannon pääsylipputuloihin. Pääsylipputulolla tarkoitetaan tukikaudella yleisöltä suoraan saatavaa myyntituloa, josta on vähennetty mahdollinen arvonlisävero ja palvelumaksut. 
 • Tuki jakaantuu 1) perusosaan ja 2) laskennalliseen osaan.
  1) Perusosa on 10 000 – 100 000 euroa kohdetuotannon laadusta ja laajuudesta sekä hakijan edellytyksistä riippuen. Perusosa maksetaan yhden kerran, yhdessä erässä myöntöpäätöksen jälkeen.
  2) Laskennallinen osa on yhtä suuri kuin pääsylipputulot. Laskennallinen osa koko tukikaudelta yhteensä on kuitenkin korkeintaan neljä kertaa Perusosa. 
 • Tuensaaja raportoi toteutuneet pääsylipputulot kalenteripuolivuosittain:
  – 30. kesäkuuta päättyvä puolivuotiskausi raportoidaan heinäkuun aikana
  – 31. joulukuuta päättyvä puolivuotiskausi raportoidaan tammikuun aikana. 
 • Laskennallinen osa maksetaan elokuun tai helmikuun viimeisenä päivänä edellyttäen, että edeltävän puolivuotiskauden raportti on vastaanotettu ja hyväksytty. 
 • Tukikausi alkaa myöntöpäätöksestä. Esityskertojen määrää tai tukikauden kestoa ei ole määritelty. Viimeinen tuettava puolivuosikausi päättyy kuitenkin 31.12.2027. 

Miten tukea haetaan 

 • Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki hakujärjestelmään ilmoitetaan myöhemmin. 
 • Haku aukeaa 1.9.2022 ja päättyy 15.9.2022, klo 16.00. Tieto tukipäätöksistä julkaistaan lokakuun loppuun mennessä rahaston kotisivustolla. Tuensaajille ilmoitetaan myönnetystä tuesta myös erikseen. 

Hakemukseen tulee liittää: 

 • työsuunnitelma (enintään 4 sivua)
 • hakijan viimeisin hyväksytty tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus
 • kullekin vuodelle jaksotettu budjetti, jonka tulopuolella ilmenevä Uudet klassikot – rahaston tuki perustuu realistiseen arvioon pääsylipputuloista
 • aiesopimus tai muu tieto suunnitellusta yhteistyöstä ja sen luonteesta.

Hakemukseen voi myös liittää muuta sellaista tekijöitä, teoksia ja tuotantoa koskevaa liitemateriaalia, jonka hakija katsoo tarpeelliseksi. 

Miten hakemus arvioidaan 

Hakemuksia arvioitaessa käytetään laajennettua vertaisarviointia. Erityistä merkitystä annetaan

 • taiteelliselle laadulle
 • vuorovaikutukselle tuotannon ja yleisöjen välillä
 • tämän hakuilmoituksen ensimmäisessä kappaleessa mainituille Uudet klassikot – rahaston erityisille tavoitteille
 • tuotannollisen ja taloudellisen suunnitelman uskottavuudelle
 • sille, että yhteistyön ehdot ovat kaikkien siihen osallistuvien kannalta kohtuulliset. 

Hakuohjeet ja hakulomake: 

https://skr.fi/apurahat/muut-haut/uudet-klassikot

https://www.uudetklassikot.fi/

(Lähde: SKR:n tiedote  12.4.2022)