Vetoomus taidealoille rasisminvastaiseen työhön osallistumisesta

Sirkuksen tiedotuskeskus on vastaanottanut allaolevan vetoomuksen (siirryt toiselle sivustolle) koskien rasismin torjumista suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös taidealojen piirissä.

Tiedotuskeskus noudattaa omassa toiminnassaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaansa ja tukee pyrkimyksiä tasa- ja moniarvoisemman yhteiskunnan edistämiseksi sekä rasististen rakenteiden purkamiseksi.

Kannustamme kaikkia sirkusalan yhteisöjä ja muita sidosryhmiämme sitoutumaan antirasistisiin ja tasa-arvoa edistäviin periaatteisiin ja toimenpiteisiin.


Hyvä taideorganisaatio Suomessa,

Olemme joukko luovan alan BIPOC*- toimijoita ja heidän valkoisia liittolaisiaan. Työskentelemme taiteen ja kulttuurin eri kentillä Suomessa, edustaen muun muassa teatterin, tanssin, kuvataiteiden ja muotoilun, musiikin, elokuvan ja television, tila-aikataiteiden, sekä taidekasvatuksen ja -pedagogiikan aloja. Tämä kirje on laadittu teille ja muille organisaatiolle, jotka vaikuttavat suomalaisen taiteen ja kulttuurin saralla. Kirjeemme lähti liikkeelle turhautumisesta tilanteeseen, jossa kaikkialla vallitsevaa rasismia väheksytään, ja rasismia esiin nostavia ei-valkoiseksi rodullistettujen ääniä hiljennetään. Haluamme rohkaista teidän organisaatiotanne kantamaan enemmän vastuuta kaikenlaisen rasismin purkamisesta, ja integroimaan antirasistisen työn tiiviiksi osaksi organisaationne kaikkea toimintaa. 

*BIPOC: Englanninkielinen kattava termi, joka tarkoittaa Black, Indigeneous and People of Color, eli mustat, alkuperäiskansat ja muut ei-valkoiseksi rodullistetut henkilöt. Suomen kontekstissa käsite voi viitata mm. afrosuomalaisiin, saamelaisiin, romaneihin ja muihin ei-valkoiseksi rodullistettuihin henkilöihin.

Viime viikkoina Yhdysvalloissa on vaadittu oikeutta sorretuille afrikkalaisamerikkalaisille. Black Lives Matter -liikkeestä inspiroituneita mielenosoituksia on järjestetty myös ympäri Eurooppaa. Liikkeet ovat nostaneet keskiöön ikivanhoja ongelmia, kuten poliisiväkivallan, yhteiskunnallisen syrjinnän ja rakenteellisen rasismin*. Nämä globaalit BIPOC:ien johdolla organisoidut liikkeet ovat inspiroineet meitä vaatimaan kattavia toimia rasismia vastaan myös Suomessa. 

*Rakenteellisen rasismin käsitteellä viitataan erilaisten instituutioiden käytäntöihin ja sääntöihin perustuvaan rasismiin. Suomessa se näkyy esimerkiksi syrjintänä työ- ja asuntomarkkinoilla, tai vaikkapa kun maahanmuuttajataustaisiksi oletettuja nuoria ohjataan kouluissa tietyille aloille. (Raster -blogi, 22.5.2020)

Rasismilla on erittäin vahingollisia ja kauaskantoisia seurauksia, ja sillä on syvät juuret suomalaisessa yhteiskunnassa. Rasismin torjuminen on yhteiskunnassamme jätetty laajasti niille, joihin se myös eniten vaikuttaa, eli BIPOC:eille ja muille etnisiin vähemmistöihin kuuluville. Yhteiskunta on kuitenkin pitkään vähätellyt heidän työtään ja rasismin vastaisen taistelun tarvetta Suomessa ylipäätään. Rakenteellista rasismia ei ole kunnolla tunnistettu, otettu vakavasti, eikä pyritty poistamaan. Nyt, kiitos Black Lives Matter- liikkeen, antirasismi* on Suomessakin herättänyt laajempaa yhteiskunnallista kiinnostusta. Nyt meillä on entistä parempi mahdollisuus saada aikaan todellista muutosta sekä taide- ja kulttuurialan instituutioihin että laajemmin yhteiskuntaan. Toivomme, että organisaationne liittyy mukaan tähän yhteiseen ponnistukseen. 

*Antirasismi on “aktiivista toimintaa, joka pyrkii vähentämään ja vastustamaan rasismia yhteiskunnassa ja maailmassa.” (Fem-R, 2020)

Taidealoilla on vastuu toimia aktiivisesti rasismin purkamiseksi. Keskustelemalla aktiivisesti antirasismista, tekemällä konkreettisia muutoksia sekä luomalla uudenlaisia sisältöjä, organisaatiollanne on valta vaikuttaa suomalaisen taidekentän ja yhteiskunnankin tulevaisuuteen. 

Olemme kaikki osa epätasa-arvoista järjestelmää ja siksi usein tahtomattamme toimimme vahvistaen jo valmiiksi epätasa-arvoisia rakenteita. Toivomme, että tunnistatte organisaationne osallisuuden rakenteelliseen syrjintään, ja vetoamme teitä kehittämään nykyisiä toimintatapojanne ja toimintakulttuurianne aktiivisesti antirasistisiksi. Koska antirasismi on jatkuvaa ja vaativaa työtä, toivomme myös, että sitoudutte rasismin purkamiseen kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa kannanottojen julkaisemisen lisäksi sitoutumista konkreettisiin toimiin pitkällä aikavälillä.

Olemme koonneet alle listan antirasistisista toimista, jotka toivomme organisaationne ottavan käytäntöön kaikessa toiminnassanne:

1.     Turvallisemmat tilat ja nollatoleranssi: Toimintasuunnitelma turvallisemman tilan luomisesta ja nollatoleranssista rasismille ja syrjinnälle. 

2.   Läpinäkyvyys: Avointa, rehellistä ja tavoitettavaa viestintää siitä, kuinka teidän organisaationne toimii kaikenlaista rasismia vastaan, ja mitä työkaluja ja prosesseja organisaatiossanne hyödynnetään antirasististen toimintamallien tuomiseen tiiviiksi osaksi työtänne.

3.   Viestintä: Selkeät ohjenuorat antirasistiseen ja syrjinnän vastaiseen toimintaan organisaationne kaikilla osastoilla. Ohjeet, jotka ovat sekä henkilökunnan että yleisön saatavilla.

4.   Inklusiivinen rekrytointi: Siirtyminen aktiivisesti inklusiiviseen rekrytointipolitiikkaan, jossa toteutuu syrjinnänvastaisuusperiaate. Rekrytointiprosesseja, joissa vältetään piilevien ennakkoluulojen vaikutusta työntekijöiden valintaan, ja pyritään palkkaamaan työntekijöitä aliedustetuista ryhmistä organisaation kaikille tasoille, myös päättäviin asemiin.

5.   Yhdenvertaisuusvastaavat: Nimitetään yhdenvertaisuusvastaavat, jotka keskittyvät kehittämään ympäristöä, jossa rohkaistaan moninaisuuteen ja tarjotaan jatkuvaa koulutusta syrjimättömyydestä ja antirasismista.

6.   Monikielisyys: Monikielisyyden lisääminen työpaikalla, luokkahuoneissa, viestinnässä ja tuotannoissa. Suomen ja ruotsin lisäksi edustetuksi tulevat vähemmistökielet kuten romanikieli ja saamen kielet sekä muut Suomessa tänä päivänä puhutut kielet kuten somali, arabia, persia, venäjä, espanja ja englanti.

7. Intersektionaalisuus: Otetaan antirasistisessa työssä huomioon etnisen taustan lisäksi muutkin marginalisoimista määrittävät tekijät, kuten sukupuoli, luokka, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, maassaoleskeluoikeus ja vammaisuus. Näin estetään ongelmallisten rakenteiden syntymistä, ja taataan, että koko henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita ja yleisön jäseniä kohdellaan reilusti, kunnioittavasti ja syrjimättä.

Odotamme innolla panostanne ja yhteistyötä kanssanne rasismin vastaisessa työssä, nyt ja tulevaisuudessa.