Toimintamme painopisteet selkiytyvät vuonna 2019

Sirkuksen tiedotuskeskus kävi viime keväänä läpi strategian uudistusprosessin, jonka tuloksena syntyi toimintaamme ohjaavat linjaukset seuraavalle viisivuotiskaudelle 2019–23. Strategian laadinnassa huomioitiin vuonna 2017 toteutetun sidosryhmäkyselyn tulokset, joissa meiltä toivottiin voimakkaampaa ja laajempaa vaikuttamista sirkusalan ammattilaiskentän rakenteiden ja olosuhteiden kehittymiseen Suomessa. Ensi vuodesta alkaen tulemme kehittämään erityisesti kotimaan toimintaamme ja vahvistamaan vaikuttajaviestintäämme ryhtyessämme toteuttamaan uutta strategiaamme.

Uudet painotukset tuovat muutoksia myös henkilökuntaamme. Tiedottaja Johanna Mäkelä siirtyy kotimaan päällikön tehtäviin ja joukkoomme liittyy uusi viestintäsuunnittelija vuoden vaihteen jälkeen. Sirkuksen tiedotuskeskuksessa työskentelee ensi vuonna siis neljä vakituista työntekijää: edellä mainittujen lisäksi toiminnanjohtaja Lotta Vaulo ja kansainvälisten asioiden päällikkö Lotta Nevalainen. Henkilökuntaamme kuuluvat myös määräaikaisina työntekijöinä Nuora-hankkeiden koordinaattori Isabel Gonzaléz sekä yhteinen tilastonlaatija Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa.

Sidosryhmäkysely auttoi kehittämään toimintaamme

Uusi strategiamme pohjaa sirkuksen ammattilaiskentälle tekemäämme palvelukyselyyn, jonka tulokset osoittivat, että meidät nähdään avoimena, luotettavana, neuvovana, helposti lähestyttävänä, asiantuntevana sekä sirkuksen asemaa vahvasti edistävänä organisaationa. Heikkoudeksi osoittautui se, ettei meitä koeta valtakunnallisena toimijana eikä viestintämme tai muut palvelumme aina tavoita koko maanlaajuista kenttäämme. Palvelukyselyn tuloksissa meitä kiitettiin erityisesti kansainvälisten hankkeittemme laajuudesta ja vahvoista sisällöistä, kulttuuripoliittisen vaikuttamistyön tuloksista ja sirkuskulttuurin edistämisestä. Tärkeimmiksi tehtäviksemme kentän toimijat linjasivat kulttuuripoliittisen vaikuttamisen, sirkuksen tunnettuuden kasvattamisen Suomessa, tilastojen ja muun asiantuntijatiedon tuottamisen sirkuksesta, monipuolisen kansainvälisen toiminnan sekä kotimaan kentän kehitystyön ja kotimaiset hankkeet.

Kehitystoiveina meille esitettiin muun muassa neuvonnan, läsnäolon ja tuen lisäämistä; sirkusyhteisön äänenä toimimista; nuorten taiteilijoiden ja tuottajien vahvempaa tukemista ja ammattilaisuuden vahvistamista; sekä valtakunnallisen toiminnan kehittämistä. Nämä toiveet ja kehittämisehdotukset on kuultu, ja vuonna 2019 voimaan astuvan strategiamme mukaisesti tehostamme toimintaamme entistä vahvemmin kenttäämme palvelevaksi ja kuulevaksi organisaatioksi.

Edistämme suomalaisen sirkustaiteen näkyvyyttä kotimaassa ja kansainvälisesti

Perustoimintamme ytimessä ovat jatkossakin viestintä ja vaikuttamistyö, verkostotoiminta kotimaassa ja kansainvälisesti, sekä luotettavan asiantuntijatiedon tuottaminen erilaisiin tarpeisiin. Hankkeiden avulla syvennämme perustehtäviämme ja mahdollistamme uusia avauksia ja kumppanuuksia sirkusammattilaisille. Kaikki toimintamme tähtää alan pitkäjänteiseen ja syventävään kehittämiseen, jossa ei keksitä pyörää uudelleen vaan rakennetaan jo kehitettyjen ja hyviksi havaittujen mallien päälle.

Kotimaan asioiden päällikön tehtävänä on kehittää ja toteuttaa yhteistyössä laajemman esittävän taiteen kentän kanssa hankkeita, joilla vahvistetaan sirkustaiteen rakenteita. Pitkän aikavälin tavoitteita ovat alueellisten sirkustilojen, -toimijoiden ja -festivaalien kanssa tehtävä aluetyö ja tiedotuskeskuksen vahvempi jalkautuminen koko maahan sekä alueellisten toimijoiden tarpeiden mukaiset yhteiset kehittämishankkeet. Jalkautuminen alueille ja uusien toimijoiden sitouttaminen tähtäävät myös tammikuulle 2020 suunniteltuun kotimaisen sirkuksen katselmukseen. Jatkamme myös sirkuskulttuuria tukevaa ja sirkuksen muistin tallentamista edistävää työtä yhteistyössä Teatterimuseon, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston,  Kansalliskirjaston ja Museoviraston kanssa. Taiteenalan historian tallentumisen edistämisen lisäksi haluamme tuoda sirkuksen mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kulttuuri-instituutioiden toimintaan nykyistä laajemmin.

Pitkäjänteinen ja menestyksekäs kansainvälinen toimintaamme jatkuu ensi vuonnakin ja tuemme ryhmien kansainvälistymistä ja taiteilijoiden kansainvälisen osaamisen kehittymistä hankkeidemme ja verkostojemme avulla. Alan ammattilaisille suunnattuja verkottumismatkoja suunnittelemme Baltian alueelle, Tsekkiin ja Kataloniaan. Kansainvälisiä avainhenkilöitä kutsumme tutustumaan suomalaiseen sirkustaiteeseen ainakin elokuussa yhdessä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa järjestämäämme showcase-tapahtumaan Performing HEL. Edistämme suomalaisen sirkuksen näkyvyyttä myös kansainvälisisissä tapahtumissa muun muassa Tsekissä, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Jatkamme yhteistyötä kansainvälisessä toiminnassa Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa muun muassa messuyhteistyön, Nordics Combined -verkoston ja Korea Nordic Connection -hankkeen tiimoilta. Olemme mukana myös monikansallisissa EURICA! Circus accelerator for Europe and America -hankkeessa sekä sirkustutkimuksen näkyvyyttä edistävässä Circus Arts Research Platform -hankkeessa.  Toimimme aktiivisesti Circostrada ja Baltic Nordic Circus Network sekä Nordic Women in Circus -verkostoissa.

Vaikuttavuutta asiantuntijatiedon avulla

Vuoden vaihteessa aloittava viestintäsuunnittelijamme kehittää viestintäämme entistä vahvemmin vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman ja kansainvälisen suomalaisen sirkustaiteen tarpeita. Vuoden vaihteessa joukkoomme liittyy myös uusi tilastonlaatija. Ensi vuonna tuotamme sirkustilastojen pohjalta vaikutusviestintämateriaalia ja analyyseja hyödyntäen tilastotietoja aiempaa paremmin. Tiivistämme yhteistyötämme Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa myös  tilastointiin, asiantuntijatiedon ja vaikuttajaviestinnän tuottamiseen ja välittäjäportaan kehittämiseen liittyvässä työssä.

Strategiamme 2019–23 on julkaistu sivustomme Toiminta-sivulla, mistä löydät myös viime vuosien toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset sekä ensi vuoden koko toimintasuunnitelman huhtikuisen vuosikokouksen jälkeen.