Haetaan taiteilijoita osallistavaan työskentelyyn päiväkodeissa 2017

Helsingin kaupungin kulttuurikeskus ja varhaiskasvatusvirasto palkkaavat palkkatukityöhön Snadien artsumpi stadi -hankkeeseen eri taiteenalojen taiteilijoita työskentelemään valituissa kaupungin päiväkodeissa ja leikkipuistoissa yhdessä lasten ja henkilökunnan kanssa. Taiteilija kiertää palkkatukijakson aikana päivähoitoalueella 2-3 päiväkodissa sekä leikkipuistossa. Taiteilijat toteuttavat erilaisia taidehankkeita yhteistyössä lasten ja henkilökunnan kanssa. Yhteistyössä voidaan toteuttaa joko taideteos, taidetapahtuma, taidetyöpaja tai muu taidehanke. Kyseessä on palkkatukityövaroilla toteutettu, kuuden kuukauden määräaikainen työsuhde.

Haemme 5-7 osallistaviin ja yhteisöllisiin taidemenetelmiin perehtynyttä taiteilijaa työskentelemään valittujen alueiden päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. Taiteilijoita haetaan visuaalisten alojen, esittävien taiteiden, musiikin, sanataiteen, muotoilun tai muiden taiteiden aloilta. Eduksi katsotaan kokemus tai koulutus yhteisöllisistä ja osallistavista taiteellisista työskentelytavoista sekä kokemus ko. kohderyhmän kanssa työskentelystä. Lisäksi taiteilijan valintaan vaikuttaa esitetyn projektisuunnitelman soveltuvuus kohderyhmien kanssa työskentelyyn.

Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.5.-31.12.2017 välisenä aikana. Taiteilijat vastaavat hankkeen taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta päiväkotia kuullen sekä huolehtivat, että hanke soveltuu kohderyhmälle, ja että se sisältää osioita, joiden sisältönä on lasten oman taiteellisen toimijuuden vahvistaminen. Taiteilijat sitoutuvat jakamaan taidetoimintaan liittyvää osaamista ja taidemetodeja päiväkodin henkilökunnalle sekä dokumentoimaan hankettaan.

Työllistettävään taiteilijan tulee täyttää kaupungin palkkatukityön ehdot, joita ovat mm., että hakijan on oltava:
–   alle 25-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 6 kuukautta TAI
–  25–29-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 12 kuukautta TAI
–  helsinkiläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää

Tarkemmin ehdot voi selvittää hakijan työllistämisvirkailijan kanssa. Kaupungin palkkatukityössä on vähintään kahden vuoden karenssi edellisestä palkkatukityöjaksosta. Työsuhteen edut ja käytännöt (ruokailu, työskentelyajat jne.) määräytyvät varhaiskasvatusviraston käytäntöjen mukaan. Työsuhteen aikana kertyvät lomat pidetään palkkatukityöjakson aikana.

Hakemukseen liitetään cv:n lisäksi mm. hankesuunnitelma/projektiehdotus. Suunnitelmaan toivotaan lapsia ja henkilökuntaa osallistavaa taiteellisen työskentelyn lähestymistapaa.  Hakijan hankesuunnitelmaan toivotaan lyhyttä kuvausta, miten hanketta dokumentoidaan opasta silmällä pitäen. Varhaiskasvatusvirasto osoittaa alueet ja päiväkodit, joissa taiteilija työskentelee. Taiteilija työskentelee jakson aikana projektista riippuen n. 2-4 päiväkodin kanssa. Lisäksi kesäaikana työskennellään alueen leikkipuistoissa.

Hakemiseen tarvittavat tiedot:

–  Vapaamuotoinen hakemus
–  Ansioluettelo sekä 1-3 esimerkkiä aiemmasta osallistavasta taidetoiminnasta tai motivaatio/koulutus yhteisölliseen tai osallistavaan taiteen tekemiseen. Mukaan voi halutessaan liittää työnäytteitä
– Hakijan työllistämisvirkailijan nimi ja yhteystiedot
– Hakijan työllistämisvirkailijan allekirjoittama todistus työnhakijan palkkatukityön ehtojen täyttymisestä
– Projektiehdotus

o   lyhyt kuvaus hankkeen sisällöstä ja sen dokumentoinnista
o   aikataulu
o   kustannusarvio projektin edellyttämistä kustannuksista (esim. materiaalit, laitteet, dokumentaatio). HUOM. kustannusarvioon ei sisällytetä taiteilijan palkkauksen kuluja. Yhden hankkeen kustannukset ovat enintään 1 000 euroa.

Hakemus pyydetään toimittamaan 7.4. 2017 mennessä Helsingin kulttuurikeskukseen kulttuurituottaja Sampo Laurikaiselle.
Tehtäväkohtainen palkka: 2 230,23 €/kk
Työaika: 38 h 45 min / viikko     ???

Hakemuksia ei palauteta.

HUOM. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html)

Lisätietoja:
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja
, 09 310 80 007

Kuvailu hankkeesta:

” Snadien atrsumpi stadi -hankkeen tavoitteena on tuoda taidetta näkyväksi lasten arjessa Helsingissä, kehittää ja löytää uusia, taidelähtöisiä toimintamuotoja osana helsinkiläisten päiväkotien arkea ja henkilökunnan osaamista.  Lähtökohtana on, että taide ei ole vain aikuisten tekemää, vaan lapset osallistetaan mukaan yhteiseen tekemiseen. Hankkeessa haetaan kokemuksia samanaikaisopettajuudesta osana varhaiskasvatuksen toteuttamista, sekä pilotoidaan virastojen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on myös työllistää työttömiä taiteilijoita projektin aikana ja parantaa ja monipuolistaa taiteilijoiden ammatillista osaamista ja verkottumista sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia myös työllistämisjakson loputtua.”