Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry hakee projektikoordinaattoria Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hankkeeseen

(Click here for English)

Tehtävä on määräaikainen. Työ alkaa sopimuksen mukaan helmikuun aikana tai viimeistään 1.3.2023 alkaen. Työ päättyy 14.2.2024. Tehtävä täytetään osa-aikaisena (50 %). Työ on pääosin etätyötä, se voi sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävässä noudatetaan kuukauden koeaikaa.

Tilaa taiteilijuuteen -hanke on Koneen Säätiön rahoittama hanke, jonka Kulttuuria kaikille -palvelu toteuttaa vuosina 2022-2024. Sen tavoitteena on vahvistaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden ammatillisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista asemaa taiteen alalla. Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry on pääyhteistyökumppani hankkeessa.

Tehtävä pitää sisällään taiteilijatapaamisten ja työpajojen järjestämistä. Tapaamisten ja työpajojen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia vertaistuelle ja taiteilijan ammatissa kehittymiselle. Lisäksi projektikoordinaattorin työhön kuuluu hankkeen kehittämistä, viestintää sekä Kulttuuriyhdistys Eucrea ry:n rahoitushakuihin ja tapahtumien tuotantoon liittyviä tehtäviä. Tarjoamme tehtävään valitulle innostavan ja haastavan työn, jossa on mahdollisuus kehittää ja luoda uutta.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta ja/tai työkokemusta, taide- ja kulttuurialan hyvää tuntemusta, ymmärrystä taiteilijan ammatista, vammaiskentän tuntemusta ja hyvää verkottuneisuutta. Oma kokemus vammaisuudesta katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä, kykyä järjestelmälliseen, itsenäiseen työskentelyyn sekä kokemusta viestinnästä. Tehtävässä käytetään omaa tietokonetta ja puhelinta. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Muiden kielten osaaminen katsotaan eduksi.

Olemme syrjinnästä vapaa työpaikka ja pyrimme tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Kannustamme hakijoiksi henkilöitä eri sukupuolista ja vähemmistöistä, riippumatta hakijan etnisestä alkuperästä, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä. Kyseisessä tehtävässä hakijoiksi toivotaan etenkin vammaisia henkilöitä.

Tehtävän palkka on 1334 euroa/kk. Vapaamuotoiset hakemukset ja CV lähetetään 31.1.2023 klo 16 mennessä osoitteeseen . Työhaastattelut järjestetään 6.2. ja 8.2. klo 17.30 alkaen Kulttuuria kaikille -palvelun toimistolla Kaapelitehtaalla Helsingissä. Kerrothan jo hakemuksessa, kumpi haastatteluajankohta käy sinulle. Valinnasta ilmoitetaan 10.2. mennessä.

Lisätietoja antaa projektikoordinaattori Johanna Mattila puhelimitse to 26.1. klo 10-13 (puhelin 044 0469 548) tai sähköpostitse . Lisätietoja antaa myös projektijohtaja Maija Karhunen puhelimitse ma 23.1. klo 9-11 (puhelin 040 166 2827) tai sähköpostitse

Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry on vammaisten ihmisten luovuutta edistävä verkosto. Lue lisää www.eucrea.fi.

Lisää Tilaa taiteilijuuteen -hankkeesta voit lukea hankkeen verkkosivuilta www.tilaataiteilijuuteen.fi.

Kulttuuria kaikille -palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea taide- ja kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Lue lisää www.kulttuuriakaikille.fi.

The Cultural Association Finland’s Eucrea is looking for a project coordinator for the project Making space for artistry – equity of disabled artists and artists who are Sign Language users

The position is temporary. The work will start during February or on March 1st 2023 at the latest, depending on agreement. The work ends on 14th February 2024. The position is filled part-time (50%). The work is mostly remote, it may include evening and weekend work. The position is subject to a one-month trial period.

The Making space for artistry -project is funded by the Kone Foundation and carried out by Culture for All in the years 2022-2024. The aim is to strengthen the professional opportunities and equity of disabled artists and artists who are Sign Language users in the field of art. The Cultural Association Finland’s Eucrea is the main partner in the project.

The work includes organizing artist meetings and workshops. The aim of the meetings and workshops is to create space for peer support and growing in the artist’s profession. In addition, the project coordinator’s work includes project development, communication, and tasks related to Eucrea’s funding applications and event production. We offer the person selected for the position an exciting and challenging job with the opportunity to create and develop new ideas.

The position requires appropriate education and/or work experience, good knowledge of art and culture, understanding of the artist’s profession, knowledge of the disability field and good networks. Personal experience of disability is considered an advantage. The position requires good cooperation and interaction skills, the ability to take initiative and work systematically and independently, and experience in communication. The work is done using the employees own computer and phone. The applicant is required to have good Finnish language skills. Knowledge of other languages is considered an advantage.

We are a discrimination-free workplace and strive to offer equal opportunities to everyone. We encourage applicants of different genders and from all minorities, regardless of the applicant’s ethnicity, possible disability, religion or age. For the position in question, applicants with disabilities are especially welcome.

The salary for the position is 1334 euros/month. Free-form applications and CVs are sent to by 16.00 on 31st January 31, 2023. The interviews will be held on 6th and 8th February from 17.30 at the office of Culture for All at The Cable Factory in Helsinki. Please write in the application which interview time is best for you. The selection will be announced by 10th February.

For more information, please contact project coordinator Johanna Mattila by phone on Thursday 26th January at 10-13 (phone 044 0469 548) or by email . For more information you can also contact project manager Maija Karhunen by phone on Monday 23rd January from at 9-11 (phone 040 166 2827) or by email .

The Cultural Association Finland’s Eucrea is a network that promotes the creativity of people with disabilities. Read more at www.eucrea.fi.

Read more about the Making space for artistry -project on the project’s website www.tilaataiteilijuuteen.fi.

The Culture for All service works nationwide in the field of art and culture. Its mission is to provide information and support to art and cultural actors, workers and artists in matters of equity, inclusion, accessibility and diversity. Read more at www.kulttuuriakaikille.fi.