Sirkus ja tanssi: Tarvitaan vaikuttavaa ja pitkäjänteistä kulttuuripolitiikkaa, joka vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja tukee luovien alojen kasvuvoimaa

Vastaperustettu Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus kehottaa nostamaan aikaisempaa näkyvämmin vaalikeskusteluihin tärkeitä kulttuuripoliittisia kysymyksiä, joilla on laajoja vaikutuksia yhteiskuntamme hyvinvointiin. Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskuksen hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027 ulottuvat myös työ- ja elinkeinopolitiikkaan sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus muistuttaa, että vaikka korona-aika on jäämässä taakse, kaikki sen vaikutukset eivät. Monet uudet kriisit, taloudelliset, poliittiset, geopoliittiset ja ekologiset, haastavat vakaaseen kehitykseen tottuneet yhteiskunnat uudella tavalla. Taide ja kulttuuri, yhdessä tekeminen, kokeminen, ymmärtäminen lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistavat suomalaista yhteiskuntaa ja sen resilienssiä. Jotta tämä voi toteutua tarvitsemme laaja-alaista, entistä vahvempaa ja vaikuttavampaa kulttuuripolitiikkaa ja taiteen tukemista.

Luovien alojen vahvistaminen tukee myös Suomen talouden kestävää kasvua. Luovat alat ja erityisesti esittävä taide ovat työvoimavaltaisia aloja, joiden resurssien muutokset näkyvät heti työllistävyydessä. Alojen kasvuvoimasta kertoo esimerkiksi se, että esittävien taiteiden toimialalla tuotos on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana yli 50 %.

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus evästää tulevan hallitusohjelman laatijoita seuraavilla tavoitteilla:

1. Valtion taide- ja kulttuuribudjetin nostaminen 1 %:iin eli 122,2 miljoonalla eurolla seuraavan hallituskauden aikana

Taide- ja kulttuurirahoituksen tulee turvata sekä taiteen tuotannon perusrakenteet että uutta luova, innovatiivinen toiminta. Rahoituksen tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset ja ekologiset ulottuvuudet. Pitkäjänteinen ja vakaa rahoituspohja on vaikuttavan toiminnan edellytys. Lisärahoitus tulee kohdistaa niin, että sen systeeminen vaikuttavuus edistää laajasti ja monipuolisesti alan kestävyyttä ja resilienssiä.

Tanssin ja sirkuksen alalla tämä tarkoittaisi esimerkiksi:

  • Luodaan esittävän taiteen kiertuetoiminnalle tukirakenteet ja taloudelliset kannustimet. Taiteen monipuolinen saatavuus kasvaa eri puolilla Suomea, taiteilijoilla on mahdollisuus työllistyä ammatissaan ja esitysmäärien kasvun myötä niiden tuottamiseen tehdyt investoinnit ovat kestäviä ja vaikuttavia.
  • Kehitetään kulttuuriviennin tuki-instrumentteja ja lisätään taiteen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön resursseja: näin suomalainen taide elää ja kehittyy kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja luovien alojen viennin taloudellinen potentiaali voi toteutua.
  • Tanssin talon julkinen toimintarahoitus nostetaan tasolle, joka mahdollistaa koko alan ekosysteemiä tukevan ja vahvistavan toiminnan. Näin talo voi lunastaa sille asetetut tavoitteet, ja tehdyt julkiset ja yksityiset investoinnit tuottavat tulosta.

2. Lisätään taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta

Kulttuuritarjontaa tulee olla tasa-arvoisesti kaikille Suomessa. Yhdenvertaiset mahdollisuudet taiteeseen ja kulttuuriin lisäävät osallisuutta yhteiskunnassa ja vähentävät eriarvoisuutta. Siksi kaikille ja erityisesti lapsille ja nuorille pitää taata oikeus taiteeseen ja kulttuuriin taustasta, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Taidetta on voitava tehdä ja kokea myös suurten keskusten ulkopuolella, sillä taide ja kulttuuri edistävät asukkaiden hyvinvointia alueilla ja vahvistavat alueiden, kuntien ja kaupunkien vetovoimaa.

Tätä edistetään muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

  • Ohjataan rahoitusta esittävien taiteiden kiertuetoimintaan, jolla parannetaan taiteen alueellista saatavuutta sekä erilaisten yleisöjen ja kohderyhmien mahdollisuuksia osallistua esitystoimintaan.
  • Tuetaan kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen taiteen ja kulttuurin harrastustoimintaan esimerkiksi taiteen perusopetusta ja ns. Suomen mallia kehittämällä.

3. Parannetaan taiteilijoiden ja luovien alojen itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa

Viimeistään korona-aika teki näkyväksi taide- ja kulttuurialan ammattilaisten toimeentulon ja sosiaaliturvan haasteet. Ennen epätyypillisiksi määritellyt työsuhteet ovat luovilla aloilla yleisiä. Esimerkiksi tanssi- ja sirkusalalla suurin osa ammattilaisista työskentelee freelancereina ja itsensätyöllistäjinä. Tukijärjestelmien väliin putoaminen tulee estää sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa kehittämällä.

Tämän takia on tärkeää, että:

  • Toteutetaan sosiaaliturvauudistus, joka parantaa itsensätyöllistäjien, apurahansaajien, freelancereiden ja vapaiden taiteilijoiden asemaa.
  • Toteutetaan perustulokokeilu, jossa on mukana taide- ja kulttuurialan ammattilaisia.

4. Kehitetään kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Taide ja kulttuuri edistävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tuovat mielekkyyttä elämään ja tukevat mielenterveyttä, mikä ehkäisee syrjäytymistä ja ylläpitää aktiivisuutta ja toimintakykyä. Esimerkiksi tanssi ja sirkus ovat todistetusti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikuntamuotoja: niissä yhdistyvät liikuntavaikutukset sekä sosiaalisuus, yhteisöllisyys, aivojen aktivointi ja kognitiivisten taitojen ylläpito.

Kulttuurista hyvinvointityötä edistetään esimerkiksi seuraavasti:

  • Kasvatetaan kulttuurisen hyvinvointityön rahoitusta muilla kuin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
  • Otetaan käyttöön hyvinvointialueilla rahoitusmalli, jossa tietty prosenttiosuus sosiaali- ja terveyssektorin käyttömenoista osoitetaan taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen hoito- ja asiakastyössä.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Sanna Rekola
Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry perustettiin syksyllä 2022 edistämään sirkuksen ja tanssin aloja ja niiden yhteiskunnallista arvostusta. Se aloittaa toimintansa 1.1.2023.