Ammattitaiteilijuudesta uutta tietoa rekisteritutkimuksen avulla

 Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen monivuotisessa tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa Suomen ammattitaiteilijakunnasta kaikki taiteenalat huomioiden. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa pyritään selvittämään rekisteritietojen pohjalta taiteilijakunnan kokoa, koostumusta ja yhteiskunnallista asemaa. Tuore työpaperi avaa tutkimuksen lähtökohtia ja menetelmiä.

Cuporessa käynnistyi vuonna 2020 Taiteilijana Suomessa -tutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa päivitettyä tietoa maan taiteilijakunnasta kaikilla taiteenaloilla. Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2020–2024.

Kysymykset siitä, kuka on taiteilija ja miten taiteilijuus määritellään, ovat kiisteltyjä ja jakavat mielipiteitä sekä taiteen kentän toimijoiden että yleisön keskuudessa. Jos taiteilija on lähtökohtaisesti määrittelemätön toimija ja taiteilijuus ammatti, jonka periaatteessa jokainen voi omaksua, syntyy kysymys siitä, miten taiteilijoita voidaan tai tulisi tutkia.

Taiteilijana Suomessa -tutkimus tarkastelee taiteilijakuntaa ammattilaisnäkökulmasta ja taiteilijuutta erityisenä professiona. Taiteilijoiden ammattiryhmää tarkastellaan tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa niiden tietojen perusteella, joita maan väestöstä on saatavilla Tilastokeskukseen kootuissa rekistereissä. Rekisteritutkimuksen pohjalta pyritään vastaamaan kysymyksiin Suomen ammattitaiteilijakunnan koosta, koostumuksesta ja yhteiskunnallisesta asemasta. Tutkimuksen seuraavissa vaiheissa toteutetaan erillisselvityksiä ammattimaisesta toiminnasta eri taiteenaloilla niistä näkökulmista, joita rekisteritutkimuksen kautta ei tavoiteta.

Tuoreessa työpaperissa kuvaamme Taiteilijana Suomessa -tutkimuksen lähtökohdat sekä perustelemme tehdyt valinnat, rajaukset ja tavoitteet. Yhtenä tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa taiteilijakunta erityisesti kansallisen kulttuuripolitiikan näkökulmasta.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa olemme pitäneet tärkeänä selvittää tutkimusalan muodostumista sekä sitä, mihin taiteilijuus monialaisessa tutkimustraditiossa asettuu. Lisäksi pidämme tutkimuseettisesti tärkeänä tiedostaa ja kuvata tutkimuksen taustalla toimivia mekanismeja sekä sitä, mistä traditiosta tutkimus lähtee ja mistä näkökulmasta tutkimuksen tarkoitus on suunnattu. Näitä näkökulmia avaamme työpaperissa.

Lue työpaperi Cuporen verkkosivuilla: https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/tyopaperit/taiteilijana-suomessa-tutkimus

Maria Hirvi-Ijäs, Vappu Renko, Emmi Lahtinen, Sakarias Sokka, Olli Jakonen & Ari Kurlin Niiniaho 2021. Taiteilijana Suomessa -tutkimus. Lähestymistapojen ja metodologioiden pohdintaa. Cuporen työpapereita 15. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Tutkimuskeskus tuottaa monipuolisesti taide- ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa tietoa sekä toimii tiedonvälittäjänä ja keskustelun avaajana. Cuporessa työskentelee vuosittain noin 20 henkilöä, joista suurin osa toimii tutkijoina. Tutkimuskeskus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimintaa ylläpitää vuonna 2002 perustettu, yksityisoikeudellinen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.