Mitä on Sirkuksen tiedotus­keskus nyt ja mitä se mahdollisesti on tulevaisuudessa?

Sirkuksen tiedotuskeskus, kuten kaikki kulttuurialan toimijat, on haastavassa tilanteessa epävarman taloudellisen tulevaisuuden ja toimintakentän muutosten vuoksi.

Tiedotuskeskuksen hallitus onkin todennut, että toimintaympäristön suurista muutoksista johtuen (ml. rahapelitoiminnan tuottojen lasku, valtion taiderahoituksen leikkaukset, koronapandemian vaikutukset sirkus- ja kaikkeen taidekenttään, sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskusten kariutunut yhdistymisprosessi) tiedotuskeskuksen nykyinen toimintaa ohjaava strategia vaatii vähintään päivittämistä ja jollain aikavälillä myös uusimista.

Strategia vaatii pikaista päivittämistä, jotta tiedotuskeskuksella olisi jatkossakin parhaat mahdolliset valmiudet toteuttaa perustehtäväänsä sirkustaiteen yhteiskunnallisen aseman edistäjänä sekä asiantuntijatiedon kerääjänä ja välittäjänä. Tiedotuskeskus välittää tietoa sekä sirkuskentästä mm. taidepoliittisille päättäjille, rahoittajille, medialle, mahdollisille yhteistyötahoille jne, että tietoa mm. työskentely-, rahoitus, -kumppanuus-, residenssi- jne mahdollisuuksista sirkuskentälle. Sirkusta koskevaa tietoa liikkuu tiedotuskeskuksen kautta kansallisesti ja kansainvälisesti, mikä edistää koko alan kehitystä.

Tiedotuskeskuksen yksi perustehtävistä on monipuolisen, sirkusalaa mahdollisesti hyödyttävän tiedon levittäminen ja jakaminen sirkuskentän toimijoiden hyödynnettäväksi, toimijoiden parhaaksi katsomallaan tavalla.

Taiteen tiedotuskeskukset

Suomessa toimii kahdeksan erillistä taiteenalojen tiedotuskeskusta, joista Sirkuksen tiedotuskeskus on yksi. Muut taiteenalat, joilla on tiedotuskeskus, ovat arkkitehtuuri, kirjallisuus, musiikki, tanssi, teatteri, visuaaliset taiteet ja peliala. Suomessa toimii myös kymmenittäin erilaisia taide- ja kulttuurialan valtakunnallisia ja/tai alueellisia järjestöjä, joilla on hyvin erilaisia tehtäviä, kuin taiteen tiedotuskeskuksilla. Esimerkkinä esittävien taiteiden aloilta työnantajajärjestöjä kuten STEFI – Suomen Teatterit, sekä nk. vapaan kentän yhteisöjen edunvalvontajärjestö Teatterikeskus, tai alan työntekijäliittoja kuten TEMEn alaisuudessa toimiva Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat, tai taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU. Näiden toiminta keskittyy jäsenkuntansa edunvalvontaan, toisin kuin taiteenalojen tiedotuskeskusten toiminta.

Taiteenalojen tiedotuskeskukset ovat monimuotoisia palveluita tuottavia asiantuntijaorganisaatioita, joilla on vahvaa toimialatuntemusta, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä kansainvälisen liikkuvuuden ja viennin osaamista. Taiteen tiedotuskeskukset ovat moninainen joukko kolmannen sektorin toimijoita, joiden tehtävät vaihtelevat mutta joista kaikki pyrkivät edistämään alansa kansainvälisyyttä.

Tiedotuskeskukset auttavat toimialojaan kehittymään ja kasvamaan toteuttamalla kulttuuri- ja taidevientihankkeita sekä edistämällä luovan työn kansainvälistymistä ja kansainvälistä liikkuvuutta. Tiedotuskeskusten toimintamuotoihin lukeutuvat erilaisin painotuksin muun muassa taiteilijoiden tukeminen, toimialan edunvalvonta ja vaikuttajaviestintä, tilastointi, tiedonkeruu ja -välitys, välittäjätoiminta, koulutus ja kulttuurivienti.

Tiedotuskeskukset tuottavat luotettavaa tietoa ja tilastoja toimialojensa sekä median ja päätöksentekijöiden tarpeisiin. Tiedotuskeskusten tekemä edunvalvonta ja vaikuttamistyö koskee koko omaa taiteenalaa riippumatta siitä, millainen jäsenpohja tiedotuskeskuksella on. Tiedotuskeskukset eivät siis ole jäsentensä edunvalvontayhteisöjä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toimintarahoitus tiedotuskeskukselle

Tiedotuskeskusten perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM). Rahoituksen perusteet on kirjattu OKM:n kulttuuripolitiikan strategiaan. Tiedotuskeskukset sitoutuvat rahoitusta saadessaan mm. kulttuuripoliittisesti merkittävään, tavoitteelliseen, sekä kansainvälisesti että valtakunnalliseen tai kansallisesti merkittävään toimintaan, joka sisältää tuloksellisia ja mitattavia toimenpiteitä, on omalla taiteenalallaan merkittävää ja taiteenalan toimintaa kehittävää. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kulttuuripolitiikan strategiassaan nimennyt taiteen tiedotuskeskukset strategisiksi kumppaneikseen. 

Ministeriön näkökulmasta eri taiteiden tiedotuskeskukset vastaavat alojensa tiedotustoiminnasta, kun taas taiteen edistämisen rahoitus allokoidaan kentälle joko Taiteen edistämiskeskuksen avustusten tai okm:n jakamien valtionosuuksien kautta. Tiedotuskeskukset eivät toisin sanoen rahallisesti resurssoi omien alojensa toimintaa. Jotkut tiedotuskeskukset tosin jakavat erillissopimuksella apurahoja (esim. Frame jakaa visuaalisten alojen matka-apurahoja). Sirkuksen tiedotuskeskuksella ei ole tällaista erillissopimusta, emmekä me saa jakaa sirkuskentälle mitään rahallisia avustuksia.

(kuvan saa avattua suuremmaksi oikean yläkulman valikosta)

Vuonna 2021 ministeriö leikkasi tiedotuskeskusten rahoitusta keskimäärin 8 prosenttia vuoden 2020 tasosta. Samantasoisia tai suurempia leikkauksia rahoitukseen on ennakoitu myös ainakin vuosille 22–23. Leikkaukset johtuvat nk. veikkausvoittovarojen (rahapelituotot) jyrkästä laskusta, jota koronakriisi on syventänyt. Tiedotuskeskusten rahoitusmomentti on 100% rahapelitoiminnan voitoilla rahoitettua toimintaa.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen rahoitus on valtakunnallisten kulttuurin alan järjestöjen rahoitusmomentilta jaettua rahoitusta. Valtion eli rahoittajan näkökulmasta tiedotuskeskuksen toimintarahoitus ei siis ole sirkustaiteelle suunnattua valtionavustusta, eikä osa taiteen edistämisen rahoitusta. Huomionarvoista on, että jos Sirkuksen tiedotuskeskus lakkautettaisiin, tiedotuskeskuksen valtionavustus ei siirtyisi sirkustaiteelle vaan jakautuisi joko silppuna muille kulttuurijärjestöille kaikilta eri taiteen ja kulttuurin aloilta, tai poliittisena tai virkamiespäätöksenä jollekin yksittäiselle järjestölle, joltakin taiteen alalta. Ministeriön kyseisellä valtakunnallisten kulttuurijärjestöjen rahamomentilla on kymmenittäin järjestöjä, joista Sirkuksen tiedotuskeskus on siellä ainoa sirkusalan järjestö. 

Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminta-avustus laski vuonna 2021 -8,4%. Rahasummana tämä lasku on 25 000 €, mikä summa kokonaisuudessaan on nyt pois tiedotuskeskuksen tuottamista palveluista sirkuskentälle. Jos leikkaukset jatkuvat nykyisen ministeriöstä tulleen arvion mukaan noin -10% sekä vuosina 2022 että 2023, tulee tiedotuskeskuksen toiminta-avustuksen kokonaisleikkaus olemaan vuonna 2023 rahasummana yhteensä 76 500 € vuoden 2020 tasosta. Tämä tarkoittaa prosenteissa 26% laskua vuoden 2020 tasosta.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen palvelut sirkuskentälle

Sirkuksen tiedotuskeskus mm. välittää sirkusta koskevaa asiantuntijatietoa sekä sirkuskentän suuntaan, että sirkusalasta esim. päättäjille, rahoittajille, medialle jne; edistää sirkuksen taiteellisen kehityksen edellytyksiä ja sirkustaiteen yhteiskunnallista asemaa Suomessa; tukee sirkusryhmien kansainvälistymistä, verkostoitumista ja osaamisvaihtoa luomalla erilaisia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kentän toimijoille; tukee sirkustoimijoiden kotimaan toiminnan kehittymistä luomalla mahdollisuuksia verkostoitua; osallistuu ja tuottaa sirkuskentän kehittymistä edistäviä kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita; järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia alan ammattilaisille sekä sirkusta esitteleviä yleisötilaisuuksia; tilastoi sirkuksen esitys- ja katsojamäärät sekä alan rahoitusta; ylläpitää sirkusalan käsikirjastoa; edistää sirkuskulttuuria ja sirkuksen historian tallentumista.   

Mitä Sirkuksen tiedotuskeskus on tehnyt sirkusalan puolesta koronakriisin aikana?

Tiedotuskeskus on toiminut aktiivisena sirkusalan viestinviejänä viimeisen 14kk kestäneen pandemian aiheuttamien sulkutoimien aikana. Tiedotuskeskus on kerännyt sirkuskentältä tietoa säännöllisesti ja alan toimijat ovat tiedotuskeskukseen säänöllisesti yhteydessä. Sirkusalan tiedotuskeskus, roolinsa ja tehtävänsä mukaisesti, on toimittanut kentältä kerättyä informaatiota ja asiantuntijaorganisaatioon kertynyttä toimialatietoa (mm. vahvistuneita lukuja menetyksistä sekä arvioita sulkutoimenpiteiden vaikutuksista, asiantuntijatietoa alasta, jne) suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöön, Taiteen edistämiskeskukseen, ulkoasiainministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön sekä Helsingin kaupungin kulttuuriviranomaisille. Tiedotuskeskus on osallistunut nk. pyöreän pöydän keskusteluihin kulttuuriministerin, Taiken johtajan ja eri kulttuurivirkahenkilöiden kanssa jakaen tietoa sirkusalan ahdingosta. 

Tiedotuskeskus on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden taiteen alan tiedotuskeskusten sekä esittävän taiteen edunvalvontayhteisöjen, eli työnantajajärjestöjen ja työntekijäliittojen kanssa. Edunvalvontajärjestöt ovat hyödyntäneet tiedotuskeskusten koostamaa alakohtaista tietoa ja tehneet lausuntoja ja ulostuloja esittävien taiteiden nimissä.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet

haasteita

  • rahoitusleikkaukset, jotka johtavat henkilökunnan vähentämiseen ja palveluiden leikkauksiin

mahdollisuuksia

  • toimintojen uudelleen järjestäminen: mahdollisuuksia priorisoida ja tehostaa nykyisiä toimintoja