Tiedotuskeskuksen lausunto VOS-uudistuksesta sivistysvaliokunnalle

Esittävän taiteen VOS-uudistus on edennyt kevään 2020 lausuntokierroksen jälkeen eduskunnan käsittelyyn. Uudistus oli esillä eduskunnan sivistysvaliokunnan kokouksessa 28.9.2020, jolloin valiokunta kuuli eri taide- ja kulttuurialojen asiantuntijoita suullisesti. Sirkuksen asiantuntijana toimi tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Lotta Vaulo.

Suullisessa lausunnossaan Vaulo totesi, että uudistus on tärkeä ja merkittävä siltä kannalta, että laissa otetaan vihdoin huomioon esittävien taiteiden monimuotoisuus ja huomioidaan kaikki yleisölle suunnattu, tietyssä hetkessä tapahtuva elävä taiteellinen esitystoiminta. Lisäksi uudistus vahvistaa esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille, mikä on sirkuksen kannalta vahvasti kannatettava tavoite.

Ammattimaista nykysirkustaidetta on kehitetty Suomessa jo yli 30 vuoden ajan. Tänä aikana täällä on kasvanut kokonainen sirkustaiteilijoiden sukupolvi, joilla ei ole aiemmin ollut todellista mahdollisuutta nousta esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän piiriin. Sirkus ei tähän mennessä ole ollut kelpoinen järjestelmän kautta tuettavaksi. Tämä johtui aiemmin teatteri- ja orkesterilain vanhentuneesta taidekäsityksestä ja sen joustamattomasta rakenteesta. Myöhemmin määrärahoja ei enää ole riittänyt uusille vos-toimijoille.

Sirkus onkin toiminut esittävän taiteen vapaalla kentällä ja sen marginaaleissa. VOS-teattereiden ja vapaan kentän ryhmien välillä on vuosikymmeniä ollut rahoituksellinen ja toiminnallinen kuilu, joka on ruokkinut epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ihan koko esittävien taiteiden kentässä. 

Tästä huolimatta sirkus on dynaamista ja kehittynyt nopeassa tahdissa. Esittävän taiteen tilastot näyttävät, että sirkus on noussut katsoja- ja esitysmäärissään esimerkiksi tanssin rinnalle ja oopperan ohi ja on siis merkittävä osa esittävien taiteiden kokonaisuutta.

Vaulo nosti myös esiin muutamia kohtia lakiehdotuksesta. Ensinnäkin huolestuttavana jäänteenä vanhasta joustamattomasta järjestelmästä pidetään sitä, että lakiehdotuksen mukaan esittävän taiteen toimija voitaisiin hyväksyä valtionosuuteen oikeutetuksi joko toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. Esitettynä korjauksena toimintayksiköitä hyväksyttäisiin valtionosuuden saajiksi vain määräaikaisesti joko kolmen tai kuuden vuoden ajaksi, jolloin taattaisiin uudistuminen ja toiminnan laatu.

Toisena kohtana korotetun valtionosuuden perusteita pidetään olennaisina ja onnistuneina. Korotettua vos-prosenttia voisi saada esimerkiksi toimintaan liittyvästä erityisestä kulttuuripoliittisesta syystä, ja lakia toimeenpantaessa tulisi kannustaa yhteistyöhön ja vierailuihin erityisesti vos-laitosten ja vapaan kentän ryhmien välillä. Olisi tärkeää, että kiertue- ja vierailutoimintaa arvioitaessa painotettaisiin nimenomaan vapaan kentän toimijoiden tuottamien esitysten vastaanottamista.

Vapaan kentän näkökulmasta vierailuesitysten vieminen kotimaisiin vos-teattereihin olisi merkittävä edistysaskel aiemmin jäykkään rakenteeseen, joka on perustunut suureksi osaksi teattereiden itse tuottamiin esityksiin. Kotimaisten vierailunäyttämöiden puute on asia, mikä yhdistää kaikkia vapaan kentän ryhmiä. Myöskään kansalaiset eivät pääse kokemaan monimuotoista ryhmien tarjoamaa esittävää taidetta sen kaikessa rikkaudessa. Lain tulee siis tukea esittävien taiteiden kentän kokonaisuutta ja näin ollen huomioida myös vapaan kentän toimijoiden erityistarpeet.

Kolmanneksi kysymyksiä herättää lakiehdotuksen pykälä uudesta esittävän taiteen valtionosuuslautakunnasta. Uutta lautakuntaa asetettaessa tulee tarkastella sen suhdetta jo olemassa oleviin Taiteen edistämiskeskuksen taidetoimikuntiin sekä Taideneuvostoon, sillä jo nyt kentällä on hämmennystä Taideneuvoston ja toimikuntien välisestä roolista. Näiden kolmen elimen työnjakoa tulee selkeyttää ja varmistaa niiden jäsenten laaja esittävän taiteen asiantuntemus ilman, että jääviys estää tarvittavaa päätöksentekoa.

Sirkuksen tiedotuskeskus kannattaa esittävän taiteen valtionosuuslain uudistuksen läpivientiä ja toivoo, että esittämämme näkökulmat tulevat huomioiduksi.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen kirjallisen lausunnon sivistysvaliokunnalle voi lukea tästä linkistä.

Lakiehdotukseen, kaikkiin aiempiin lausuntoihin ja hankkeen muihin asiakirjoihin ja materiaaleihin voi tutustua Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla (siirryt toiselle sivustolle)