Ehdotus esittävän taiteen VOS-uudistukseksi lähtee lausuntokierrokselle vielä helmikuussa

Päivitys 27.2.: VOS-uudistusta valmisteleva työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa ministeri Kososelle 26.2. Työryhmän ehdotus on ladattavissa tästä linkistä. (siirryt toiselle sivustolle)

Lausuntokierros on käynnissä 3.4. asti, lausunnon voi jättää täällä. (siirryt toiselle sivustolle)


Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä VOS-työryhmä aloitti työskentelyn viime syksynä ja esitteli ehdotuksensa uudistuksesta sidosryhmille kuulemistilaisuudessa tammikuun lopussa.

Hankkeen materiaaleihin voi tutustua OKM:n sivuilla (siirryt toiselle sivustolle), jossa voi mm. katsoa tallenteen 24.1.2020 järjestetystä sidosryhmätilaisuudesta.

Työryhmän ehdotus luovutetaan kulttuuriministerille 19.2.2020, jonka jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle. Sirkuksen tiedotuskeskus jättää ehdotuksesta lausunnon, jonka sisällöistä keskustelemme parhaillaan myös muiden esittävän taiteen kollegaorganisaatioiden, kuten Tanssin Tiedotuskeskuksen ja Teatterikeskuksen, kanssa.

Prosessi etenee siten, että sidosryhmien antamien lausuntojen käsittelyn jälkeen hallitus tekee lakiesityksen eduskunnalle elokuussa 2020. Vanhan teatteri- ja orkesterilain nimeksi tulee laki esittävän taiteen edistämisestä. Lain soveltamisala jakautuu musiikkiin ja muuhun esittävään taiteeseen (teatteri, tanssi, sirkus, muu). Laki pyritään saamaan voimaan jo vuodesta 2022 alkaen, mikä tarkoittanee vuonna 2021 monia uusia VOS-hakemuksia – myös sirkustoimijoilta. Jatkossa VOS-järjestelmään voisi hakea vain kolmen vuoden välein. Esittävien taiteiden rahoitusuudistuksen toteuttamisen kustannukset ovat 10 miljoonaa euroa.

Ehdotuksen mukaan valtionosuus myönnettäisiin joko toistaiseksi, jolloin VOS-kelpoisuuden tarkastelu toteutettaisiin kuuden vuoden välein, tai määräaikaisena kolmeksi vuodeksi. Määräaikaisuus toimisi eräänlaisena ”eteisenä” toistaiseksi myönnetyn valtionosuuden piiriin astumiselle. Ensimmäisellä hakukierroksella kaikkien, mikä tarkoittaa myös nk. vanhojen VOS-toimijoiden, tulee hakea uuden lain piiriin. VOSin piirissä olevan toimijan tai hakijan on tehtävä rahoitussuunnitelma kolmeksi tai kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Tuki myönnetään rahoitussuunnitelmaan perustuen, ellei toiminnassa tapahdu isoja muutoksia kyseisenä aikana.

Hakemusten arviointi tehdään niiden kriteerien pohjalta, jotka on kirjattu valtionosuuslakiin. Tällaisia ovat toiminnan vakinaisuus ja säännöllisyys, henkilöstön ammattitaito ja riittävyys, johtaminen, rahoituspohja ja sen vakaus. Taiteellinen laatu ei olisi lakiin kirjattujen kriteerien joukossa. Hakemukset arvioi Taike ja päätöksen tekee ministeriö. VOS-arviointia ei ehdotuksen mukaan olla yhdenmukaistamassa Taiken harkinnanvaraisten avustusten kriteerien kanssa.

Musiikille ja muille esittäville taiteille on tulossa erilaiset henkilötyövuosien yksikköhinnat, jotka nykytasolla ovat noin 52 000 euroa (musiikki) ja noin 58 000 euroa (muut esittävät). Valtionosuusprosentti pysyisi 37 %:ssa. Harkinnanvaraisesti prosentti voidaan korottaa 60 %:iin tiettyyn osaan toimijan htv:sta. Perusteita korotuksille ovat mm. kiertuetoiminta, vierailujen vastaanottaminen, lapsiyleisöille suuntautuva toiminta, kielivähemmistöille ja muille erityisryhmille kohdistettu toiminta, kansainvälinen toiminta, sekä erityiset kulttuuripoliittiset syyt, kuten vaikkapa sirkustoiminta. Korotettu valtionosuus on tarkoitettu toimintaan, jonka kustannukset ovat suuremmat kuin ns. normaalitoiminnan kulut. Jotta sen saa, korotuksen perusteena olevan toiminnan pitää olla huomattavan kokoista suhteessa koko toimintaan.