Esittävän taiteen valtionosuusuudistusta valmistelevan työryhmän verkkoaivoriihi

Opetus- ja kulttuuriministerin nimittämä työryhmä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi avaa verkkoaivoriihen tukemaan työskentelyään uudistusta koskevissa kysymyksissä. Vuorovaikutteisen verkkoalustan tuottaa työryhmän toimeksiannosta Fountain Park Oy. Verkkoaivoriiheen osallistumalla on mahdollista tuoda esiin näkökulmia työryhmän vaikeimpien kysymysten ratkaisemiseksi.

Verkkoaivoriihen tavoitteena on saada esittävän taiteen kentän ääni mahdollisimman laajasti työryhmän käyttöön ja työn tueksi. Verkkoaivoriiheen on mahdollista osallistua yksittäisenä taiteilijana ja työntekijänä, tai taustaorganisaationsa edustajana (teatteri, orkesteri, sirkus, tuotantoalusta, liitto jne.).

Linkki suomenkieliseen vastauslomakkeeseen
Linkki ruotsinkieliseen vastauslomakkeeseen

Verkkoaivoriihen toimintaperiaatteena on fasilitoitu keskustelu, jonka avulla on mahdollista yhteisesti työskennellä alustalle syötettyjen ideoiden jatkokehittämisen ja -jalostamisen eteen. Keskustelun fasilitoinnista vastaavat työryhmän sihteeristö ja Fountain Park.

Verkkoaivoriihen materiaalit ja kysymykset perustuvat vuosien 2017 ja 2018 läpi viedyn taiteen valtionosuusjärjestelmää uudistaneen työryhmän työlle, sekä tämän työryhmän saamalle lausuntopalautteelle. Kyseiset teemat ja aihealueet ovat uuden työryhmän työn kannalta kaikkein keskeisimpiä ratkaistavia kysymyksiä.

Vastaajien on prosessin edetessä mahdollista palata uudelleen verkkoaivoriihen keskusteluun sen kasvaessa ja kehittyessä.

Työryhmän kotisivu
Tiedot työryhmän työn etenemisestä

Lisätiedot liittyen työryhmän työskentelyyn:
ja

Lisätiedot liittyen verkkoaivoriihen tekniseen toteutukseen:
ja
(Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 27.9.2019)