Turun Taideakatemian sirkuslinjan kirjalliset opinnäytetyöt verkossa

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian sirkuslinjalta on tänä keväänä valmistunut neljä kirjallista opinnäytetyötä. Nyt valmistuvien opiskelijoiden opintoihin on liittynyt myös pedagogiset opinnot ja he saavat valmistuessaan opettajan yleisen pätevyyden. Opinnäytetyöt voi käydä lukemassa Theseus-tietokannassa.

Marianne Vaalimaan opinnäytetyö käsittelee musiikin merkitystä sirkuksen luomisessa ja esittämisessä. Työssä kerrotaan laajasti musiikin vaikutuksista ihmiseen ja liikkeeseen. Kaksi sirkusammattilaista kertoo ajatuksiaan ja kokemuksistaan musiikin käytöstä esityksissä. Sirkus ja musiikki kohtaavat työssä monien näkökulmien kautta.

Mariannen työ: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905067845

Linda Kulmalan opinnäytetyö käsittelee perfektionismin vaikutuksia sirkuksen oppimiseen. Työssä huomioidaan myös opetus- ja taiteellinen työ. Kulmalan omien kokemusten lisäksi läpi työn kulkee neljän sirkusalan ammattilaisen näkemykset asiasta. Työn loppuun on kerätty keinoja perfektionismin käsittelyyn. Ammattilaisten ajatukset auttoivat työn tekijää näkemään perfektionismin myönteiset vaikutukset ja minimoimaan kielteiset.

Lindan työ: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905017021

Mari-Helen Thurénin opinnäytetyö on kartoitus suomalaisten sirkusopettajien käyttämistä opetusmenetelmistä lapsille ja nuorille. Työhön on valittu viisi opetusmenetelmää, joiden käytettävyyttä Thurén arvioi liikuntakasvatuksen kirjallisuuden ja kyselyyn vastanneiden sirkusopettajien vastausten perusteella. Lisäksi opetusmenetelmien käyttöä pohditaan eri sirkuslajien näkökulmasta. Opinnäytetyö havainnollisti tekijälleen sirkuksen opettamisen monipuolisuutta.

Marin työ: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904266133

Marjut Hernesniemen opinnäytetyössä selvitetään, minkälaisista palasista sirkusammattilaisen identiteetti rakentuu. Selvitystyön tarkoituksena on myös tuoda selkeyttä ja ymmärrystä sirkuksen ammatilliseen kenttään ja tekijöihin. Lisäksi työssä osoitetaan alueita, joita huomioimalla esimerkiksi koulutuksessa voidaan tukea ja vahvistaa sirkusopiskelijan identiteettiprojektia ja ammatillista kasvua. Näitä ovat muun muassa sirkusopiskelijan omaehtoisen taiteellisteknisen työskentelyn tukemiseen, verkostoitumiseen sekä ammatilliseen tukeen ja palautteeseen liittyvät asiat.

Marjutin työ: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905037385