Taideneuvosto: Taiteen ja kulttuurin rahoitus valtion budjetista nostettava prosenttiin

Taiteen ja kulttuurin rahoituksen tulisi vastata alan yhteiskunnallista merkitystä, monipuolistuneita toimintamuotoja sekä koulutuspanostusta.

Valtion talousarvion luku Taide ja kulttuuri (29.80.) tulisi nostaa nykyisestä 0,8 prosentista yhteen prosenttiin koko talousarviosta. Tämä tarkoittaisi noin 110 miljoonaan euron lisäystä seuraavan hallituskauden aikana.

Lisäpanostuksella korjattaisiin taiteilija-apurahojen jälkeen jäänyt ostovoima, turvattaisiin kulttuurin valtionosuusuudistuksen ja vapaan kentän toiminnan rahoitus, käynnistettäisiin taiteilijapalkkakokeilu ja kehitettäisiin taidealoille sopivia yrittäjyyden rahoitusmuotoja.

Taideneuvosto esittää myös taidehallinnon uudistamista. Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ja opetus- ja kulttuuriministeriön välistä työnjakoa tulisi selkeyttää ja Taiken ja taideneuvoston asemaa kirkastaa.

Taideneuvoston hallitusohjelmatavoitteet 2019 – 2023
Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostetaan yhteen prosenttiin valtion budjetista
Eduskunta nostaa taiteen ja kulttuurin rahoitusta vastaamaan näiden toimintojen yhteiskunnallista merkitystä ja monipuolistuneita toimintamuotoja sekä koulutuspanostusta. Taiteen ja kulttuurin luvun 29.80. osuus valtion talousarviossa nostetaan vuoteen 2023 mennessä yhteen prosenttiin talousarvion kokonaismenoista. Tämä tarkoittaa noin 110 miljoonaan euron lisäystä seuraavan hallituskauden aikana.

Taiteen rahoitusjärjestelmää uudistetaan
Nostetaan valtion taiteilija-apurahojen taso puolitoistakertaiseksi 31 000 euroon vuodessa 2020 lukien. Näin taiteilija-apurahojen tason jälkeenjääneisyys tulee korjatuksi ja taiteilijoiden mahdollisuudet saada elantonsa taiteellisesta työstään lisääntyvät.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus kehittävät taiteen edistämisen ja tukemisen rakenteita strategisesti. Rahoitusjärjestelmässä olevat puutteet pitää korjata. Rahoituksen tulee olla pitkäjänteistä.  Rahoitusrakenteita tulee joustavoittaa siten, että ne mahdollistavat eri tavoin tuotetun taiteen tukemisen taiteenalasta riippumatta.

Uudistetaan kulttuurin valtionosuusjärjestelmä ja turvataan sen rahoitus. Kohdennetaan Taiteen edistämiskeskukselle rahoitusta yhteisöjen toiminta-avustuksiin. Taiteen edistämiskeskus vähentää rahoituksen sirpaloitumista ja kehittää rahoitusmuotojaan strategisemmiksi siten, että ne vastaavat paremmin nykyisen taiteen kentän tarpeisiin. Taiteen edistämiskeskus vähentää rahoitusmuotojen määrää ja pyrkii nostamaan valtionavustusten keskimääräistä summaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus tekevät taiteilijapalkkakokeilun. Selvitetään, mitä vaikutuksia olisi taiteilija-apurahojen muuttamisella palkaksi. Palkkatyössä tehtävän taiteellisen työn lähtökohtana säilytetään taiteilijan vapaus.

Kehitetään taidealoille sopivia yrittäjyyden rahoitusmuotoja yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Taidehallintoa uudistetaan
Taiteen edistämiskeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välistä työnjakoa selkeytetään. Taiteen edistämiskeskuksen ja taideneuvoston asemaa kirkastetaan.

Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimivaa taidetoimikuntalaitosta uudistetaan hyödyntäen vertailukohtana eräissä muissa maissa toteutettuja uudistuksia sekä Suomen Akatemian arviointimallia. Lisätään Taiteen edistämiskeskuksen arviointiin käytettävissä olevia määrärahoja, jotta arvioijille voidaan maksaa arviointityön luonnetta ja määrää paremmin vastaavia palkkioita.

Lisätietoja: taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen, yhteydenotot viestintäpäällikkö Eija Ristimäen kautta, p. 0295 330 722,

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

www.taike.fi  Taike Facebookissa

(Lähde: Taiken tiedote 07.03.2019)