Kurssit: Workshop on Non-Human Acting, Helsinki 25.-30.3.2019

Scroll down for English version

Ei-inhimillisen näyttelemisen työpaja 25.-30.3.2019

Ihmisen jälkeinen teatteri on LUST ry:n ja Toisissa tiloissa -esitystaiteen kollektiivin vuoden 2019 kuluessa toteutettava yhteistyöhanke. Hankkeen vetäjänä toimii Toisissa tiloissa -kollektiivin perustajajäsen, esitystaiteilija ja filosofi Esa Kirkkopelto.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ideaa ei-inhimillisestä näyttelemisestä: miten se on mahdollista, mitä se vaatii esiintyjältä ja millaista teatteria se tuottaa? Hankkeen aihe ja toteuttamistapa vastaavat ajankohtaisia esittäviä taiteita kohtaavia eettisiä ja ekologisia haasteita. Se perustuu näkemykseen, jonka mukaan esittävien taiteiden tulisi kehittyä vähemmän ihmiskeskeiseen suuntaan ja toteutua tulevaisuudessa erilaisten ruumiiden, ilmiöiden ja olioiden välisenä toimintana. Ennen kuin ei-inhimillinen teatteri on mahdollista, on ratkaistava joukko perustavanlaatuisia ongelmia. Vastaan tulevat muun muassa ihmisruumiin fyysiset rajoitukset sekä inhimillinen taipumus nähdä myös muut oliot inhimillisinä. Siksi ei-inhimillinen näytteleminen vaatii paitsi uudenlaisia ruumiintekniikoita myös uudenlaista ruumiillista ajattelua ja dramaturgiaa. Hankkeessa on kysymys tällaisten keinojen keksimisestä, kehittämisestä ja julkituomisesta.

Hanke alkaa esittävien taiteiden ammattilaisille, näyttelijöille, tanssijoille ja esitystaiteilijoille suunnatulla kuuden päivän mittaisella työpajalla 25.–30.3.2019 (ma-pe 17–21; la 10–15). Työpaja on ilmainen ja se järjestetään Ilmaisuverstaassa Annankadulla (Helsinki). Työskentelyn kielenä on englanti. Työpajaan mahtuu max 16 osanottajaa.

Haku työpajaan alkaa 14. tammikuuta ja päättyy 17. helmikuuta. Hakemukset lähetetään osoitteeseen Ihmisen jälkeinen teatteri, hakemus. Hakemuksen tulee sisältää yhtenä pdf-tiedostona motivaatiokirje ja lyhyt cv / portfolio. Työpajaan valituille ilmoitetaan helmikuun loppuun mennessä. Työpajaa ja hanketta koskevat tiedustelut: (englanti / suomi), puh. 0400-792594.

Hankkeen jatkosta: Ensimmäisen työpajan osanottajien joukosta valikoituu 8 esiintyjän ryhmä, jotka sitoutuvat viemään hankkeen loppuun yhdessä vetäjänsä kanssa. Hankkeen jatko koostuu kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettävästä toisesta viikon mittaisesta työpajasta, sitä seuraavasta itsenäisestä työskentelystä, sekä marraskuussa järjestettävästä kolmannesta työpajasta, joka kokoaa harjoittelun tulokset yhteen. Hanke tulostetaan Kiasma-teatterissa työpajan päätteeksi marraskuussa 2019. Jatkotyöskentelystä on tarkoitus maksaa palkkaa ja sitä varten on haettu rahoitusta. Mahdollisesta rahoituksesta tiedotetaan ensimmäisen työpajan yhteydessä.

LUST r.f. on aatteellinen yhdistys, joka toimii kehittääkseen teatterin ammattikenttää lähtökohtanaan Suomen ruotsinkielinen teatterikenttä.

Hakuilmoitus ruotsiksi: http://www.lust.fi/?p=1351

*****

Workshop on Non-Human Acting, 25–30 March 2019

Posthuman Theatre is an experimental performance project organised in collaboration between LUST Association and the Other Spaces Live Art collective during the year 2019. The facilitator of the project is Esa Kirkkopelto, performing artist, philosopher and the founding member of the Other Spaces collective.

The aim of the project is to develop the idea of the non-human acting in practice: how is it possible, what does it require from a performer and what kind of theatre will it produce? The topic and its mode of implementation correspond to the ethical and ecological challenges performing arts face today. The project is motivated by a view according to which performing arts should shift towards a less anthropocentric direction and take place in the future between different kinds of bodies, phenomena and creatures. Before non-human theatre becomes possible, one has to solve a series of problems, the most fundamental of them being the physical limits of the human body as well as the anthropomorphism which tends to dominate our imagination. Non-human acting requires new kinds of body techniques, new kind of corporeal thinking and dramaturgy. The project aims at inventing, developing and demonstrating these kinds of means.

The project – addressed to the professionals in performing arts, actors, dancers and performance artists – starts by a 6-day-long workshop on 25–30 March (Mon-Fri 17–21; Sat 10–15). The workshop is free of charge and it will take place in Ilmaisuverstas rehearsal studio in Annankatu, Helsinki. The working language will be English. The maximum amount of participants is 16 persons.

The call for applications opens on 14 Jan 2019 and closes on 17 Feb. The applications in Swedish, Finnish or English, including a letter of motivation + a short cv / portfolio as one pdf-file, are addressed to with the subject Posthuman theater, application. The selection is announced by the end of February. Queries about the Workshop or the project: (English / Finnish), tel. 0400-792594.

Continuation of the project: On the basis of the workshop 8 participants are selected who will take charge of the continuation of the project. It includes: a second workshop organised at the turn of June–July 2019, individual work, plus a third workshop organised in November at the Kiasma Theatre. The outcomes of the project will be demonstrated in connection to the workshop at Kiasma. The project has applied for funding in order to cover the salaries of the participants for the summer and autumn workshops and the performances.

LUST association is a non-profit organization working to develop the professional theatre field in Finland through the Swedish-language theatre.

Open call in Swedish: http://www.lust.fi/?p=1351