Apurahat: OKM:n erityisavustus kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kokeilu- ja kehittämishankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on haettavana erityisavustuksia kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksen erityisenä painopisteenä ovat monimuotoinen, vahva sekä kansallisesti ja alueellisesti elinvoimainen kulttuuri, jotka osaltaan lisäväät kulttuurin perustaa ja jatkuvuutta. Hakuaika 10.1.-28.2.2019.

Avustus on tarkoitettu kertaluonteisiin kehittämis- tai kokeiluhankkeisiin. Avustuksen tavoitteena on etsiä ideoita ja käytäntöön sovellettavia kokeiluja ja ratkaisuja sekä uudenlaisia rakenteellisia ratkaisuja edistäviä kehittämishankkeita, joilla edistetään taiteen ja kulttuurin sekä kulttuuriperinnön vahvistumista ja jatkuvuutta yhteiskunnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö otti käyttöön ministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 ja hallitusohjelman toteuttamista tukevan kokeilu- ja kehittämismäärärahan vuonna 2017. Tuolloin määräraha kohdennettiin ihmisten osallisuutta ja osallistumista lisääviin taiteen ja kulttuurin toimialan hankkeisiin. Tänä vuonna määräraha kohdennettiin luovan työn ja toiminnan edistämiseen, erityisesti välittäjätoiminnan kehittämiseen.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden tulee olla laaja-alaisesti vaikuttavia toimialan perustan ja jatkuvuuden vahvistamisen kannalta. Kehittämishankkeissa toteutettavien toimenpiteiden tulisi olla kulttuurin toimialalle tai muille toimialoille monistettavia tai skaalautuvia.

Erityisen suotavia ovat hankkeet, joissa taiteen ja kulttuurin toimijat yhdessä muiden toimialojen toimijoiden kanssa tuottavat uusia toimintamalleja kulttuurin jatkuvuuden vahvistumiseen.

Kehittämishankkeilta edellytetään valtakunnallisuutta tai kulttuurin toimialaan liittyvää kansallista tai alueellista merkittävyyttä. Avustettava hanke voidaan toteuttaa vuosien 2019–2021 aikana.

Ministeriön tavoitteena on, että kehittämishankeavustuksia myönnetään vain muutamalle vaikutukseltaan merkittävälle hankkeelle.

Kokeiluhankkeet

Kokeiluhankkeiden tulee sisältää aitoja kokeiluja, jotka voivat liittyä esimerkiksi yksittäisen toimijan ideoihin, luoviin, innovatiivisiin ratkaisuihin tai toimintamalleihin. Hankkeissa tulisi kokeilemalla ja osallistavin menetelmin pyrkiä löytämään uusia ideoita edellä mainittuihin tavoitteisiin.

Kokeiluissa kyse ei ole perinteisestä hankesuunnitelmaan nojaavasta kehittämistyöstä, vaan avoimemmasta yhteiskehittämisen prosessista, jonka tavoiteasetanta tarkennetaan kokeilemalla ja pilotoimalla.

Kokeilun tuloksena voi syntyä kehittämiskelpoisia ratkaisuja tai toimintamalleja. Kokeiluhankkeen tuloksena voi myös olla, että kokeilua ei ole mahdollista viedä käytäntöön. Kokeiluhankkeiden kesto voi olla korkeintaan yksi vuosi.

Lue lisää ja hake apurahaa okm:n sivuilla.