Taide- ja taiteilijapolitiikan työryhmän esitys julkaistu

Taiteen ja taiteilijan yhteis­kunnallisen aseman sekä taiteen edistämisen tukirakenteiden muutos­tarpeiden tunnistamista varten nimetty työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle 30.11.2018.

Työryhmä esittää, että taide- ja kulttuuribudjetin osuutta nostetaan vuoteen 2023 mennessä yhteen prosenttiin talousarvion kokonaismenoista, budjettirahoitusta lisätään suhteessa rahapelitoimintarahoitukseen, taiteilija-apurahojen taso nostetaan puolitoistakertaiseksi ja selvitetään taiteilija-apurahojen muuttamista työsuhteen mahdollistavaksi rahoitukseksi.

Työryhmän keskeisimmät viestit

Taide tulee saattaa yhteiskunnan ytimeen vastaamaan taiteen kasvanutta yhteiskunnallista merkitystä.

Taiteen kulttuuriset, sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset tulee tunnistaa. Taide tulee nähdä osana laajentuvaa palvelusektoria ja elinkeinotoimintaa. Valtion rahoitusta taiteelle tulee lisätä, ja myös muiden hallinnonalojen kuin kulttuurin hallinnonalan tulee osallistua rahoitukseen.

Taiteen rahoitusta tulee kehittää strategisesti ekosysteemiajattelun mukaisesti.

Rahoitus- ja tukijärjestelmien tulee turvata pitkäjänteisesti taiteellinen työ ja taiteenalojen kehitys. Samalla rakenteiden tulee olla joustavia ja mahdollistaa myös taiteenalarajat ylittävien taiteen tekemisen muotojen tukeminen. Taiteen vertaisarviointimallia tulee uudistaa. Taiteen edistämisen alueellisia rakenteita tulee vahvistaa.

Taide on työtä, ja sellaisena sitä on kohdeltava.

Taitelijoihin tehtyä investointia ei osata vielä riittävästi käyttää yhteiskunnassa. Taiteellinen työ tulee saattaa tasavertaiseksi muiden työalojen kanssa ja taiteilijoiden mahdollisuuksia saada elantonsa taiteellisesta työstään tulee parantaa. Taitelija-apurahojen jälkeenjääneisyys tulee korjata. Tulee myös selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista muuttaa taiteilija-apurahat sellaiseksi rahoitukseksi, joka mahdollistaa taiteellisen työn tekemisen työsuhteessa ja vahvistaa taiteilijan sosiaaliturvaa.

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat. Työryhmän esitys taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:34)

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön koko tiedote.

(Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 30.11.2018)