OKM: Ehdotus taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistamiseksi valmistunut

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että teatteri- ja orkesterilaki korvataan esittävän taiteen edistämisestä annettavalla lailla. Laki kattaisi yleisesti kaikki esittävän taiteen muodot. Myös museolaki uudistettaisiin kokonaisuudessaan.  Rahoitusta myönnettäisiin sekä laskennallisina valtionosuuksina että erilaisina harkinnanvaraisina tukina. Työryhmä luovutti ehdotuksensa ministeri Sampo Terholle.

Työryhmän ehdottaa, että taide- ja kulttuurilaitosten rahoitus perustuisi laskennalliseen valtionosuuteen ja sitä täydentäviin harkinnanvaraisiin tukiin.  Valtionosuuden laskenta perustuisi yksikköhintaan ja henkilötyövuosien määrään. Laskennasta säädettäisiin uudistetussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa. Valtionosuuskelpoisuus esittävän taiteen osalta muuttuisi määräaikaiseksi. Kolme- tai kuusivuotisen valtionosuuden edellytykset poikkeaisivat toisistaan. Museoiden valtionosuuskelpoisuus tehtäisiin toistaiseksi.

Esittävälle taiteelle tulisi yksi yhteinen yksikköhinta. Yksikköhintaa voitaisiin painottaa toiminnan luonteeseen perustuvilla kertoimilla (painokerroinmalli) tai kulttuuripoliittisilla perusteilla. Valtionosuusprosentti olisi 39. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kolme- tai kuusivuotiseen rahoitussuunnitelmaan.

Taiteen vapaan kentän toiminta-avustusten kriteereitä ja tukimääriä ehdotetaan muutettavaksi. Toiminta- avustuksia myönnettäisiin yksivuotisina tai kolmivuotisina ja avustuksen saamisen ehdot vaihtelisivat avustuksen mukaan. Lisäksi voitaisiin myöntää viisivuotisia kehittämisavustuksia. Toiminta-avustuksia voitaisiin myöntää myös tuotantotaloille ja -alustoille. Niille toimijoille, jotka eivät täytä toiminta-avustuksen saamisen edellytyksiä, voitaisiin myöntää kertaluontoinen erityisavustus.

Työryhmän ehdottaa, että museoiden valtionosuus muodostuisi ns. perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille.  Vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä säädettäisiin lailla ja ne neuvottelisivat Museoviraston kanssa kolmivuosittain toimintaansa koskevasta suunnitelmasta.

Museoiden perusrahoituksen valtionosuusprosentti olisi 37. Alueellisten vastuumuseoiden tehtäväkohtaisen osan valtionosuusprosentti olisi 85. Valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtäväkohtainen rahoitus myönnettäisiin valtionosuuden euromääräisenä korotuksena. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kaikilla museoilla kolmivuotiseen rahoitussuunnitelmaan. Valtionosuuden lisäksi museoille voitaisiin myöntää harkinnanvaraisia hankeavustuksia.

Työryhmän ehdotukseen liittyy viisi eriävää mielipidettä. Seuraavaksi ehdotus lähtee laajalle lausuntokierrokselle.

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän valmistelemaan taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistusta kesällä 2016. Laaja-pohjainen, toimijakenttää laajasti edustava työryhmä on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä toimijakentän kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä hahmotteli uudistukselle kulttuuripoliittiset teesit ja yleiset rahoituksen pääperiaatteet Sitran fasilitoimana. Tämä osa työstä valmistui helmikuussa 2017.

Toisessa vaiheessa työryhmä on valmistellut ehdotusta rahoitusjärjestelmän ja lainsäädännön uudistamiseksi. Uudistukseen sisältyvät nykyinen museolaki, teatteri- ja orkesterilaki sekä laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Työryhmän ehdotus on valmisteltu hallituksen esityksen muotoon. Ehdotukseen liittyy muistio esittävän taiteen ja museoiden rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistuksesta mukaan lukien harkinnanvaraisen rahoitusjärjestelmän kehittäminen sekä uudistusten toimeenpanoon liittyvistä rahoitustarpeista.

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:1). Työryhmän ehdotus http://urn.fi/URN:ISBN:978- 952-263-541-9

Lisätietoja: työryhmän varapuheenjohtaja, ylijohtaja Riitta Kaivosoja (OKM), p. 02953 30129

Muualla verkossa

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus http://minedu.fi/kulttuurivos

(Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 17.01.2018)